Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2012

Η σημαία του Αλέξανδρου Υψηλάντη (η πρώτη επαναστατική σημαία)...

Ομοίωμα και των δύο όψεων της σημαίας του Υψηλάντη
Η πρώτη επαναστατική σημαία είναι αυτή που ύψωσε στο Ιάσιο, στις 22 Φεβρουαρίου 1821, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης και ήταν, κατά τα ιδεώδη του Ρήγα, και αυτή τρίχρωμη: μαύρο - άσπρο - κόκκινο. Από τη μία όψη έφερε το μυθικό Φοίνικα με την επιγραφή κυκλικά «εκ της στάκτης μου αναγεννώμαι» και από την άλλη πλευρά είχε σταυρόν κόκκινο μέσα σε στέφανο δάφνης και την επιγραφή «εν τούτω νίκα».

Η τρίχρωμη σημαία του Υψηλάντη είχε προταθεί από το Νικόλαο Υψηλάντη και άλλους Φιλικούς στους «Νόμους Στρατιωτικούς». Τα άρθρα ΙΑ' και ΙΒ' προέβλεπαν και όριζαν την Ελληνική σημαία.
Πιο συγκεκριμένα:

ΙΑ΄. Η Ελληνική σημαία τόσον εις τα της ξηράς στρατεύματα, όσον και εις τα της θαλάσσης, πρέπει να είναι κατασκευασμένη εκ τριών χρωμάτων: άσπρο, μαύρο και κόκκινο. Το άσπρον σημαίνει την αθωότητα της δίκαιας ημών επιχειρήσεως κατά των τυράννων, το μαύρο τον υπέρ πατρίδας και ελευθερίας θάνατον ημών και το κόκκινον την αυτεξουσιότητα του Ελληνικού λαού και την χαράν αυτού διότι πολεμεί δια την ανάστασιν της πατρίδας.
ΙΒ' . Αι της ξηράς σημαίαι να παριστάνωσιν εν ταυτώ, από το εν μέρος τον Φοίνικα καιόμενον με τον αόρατον ακτινοβολούντα οφθαλμόν μετά της επιγραφής «εκ της στάκτης μου αναγεννώμαι» από το άλλο μέρος τον Σταυρόν εις ένα στέφανον από δάφνας και κάτωθεν αυτού την επιγραφήν «εν τούτω τω σημείω νίκα».


Η σημαία του Υψηλάντη έμοιαζε στα βασικά της χρώματα με τη σημαία που είχε προτείνει ο Ρήγας για την "Ελληνική Δημοκρατία":